×

Informacije o dostavi i reklamciji

Informacije o dostavi
---------------------------------------

Dostava naručenih proizvoda se obavlja kurirskom službom ili u našoj organizaciji na teritoriji Beograda.
Cena dostave svih paketa bez obzira na njihovu vrednost, težinu ili mesto isporuke iznosi 350 RSD.

Rok isporuke od trenutka potvrde Vaše porudžbine je 3 do 5 radnih dana.



Informacije o reklamaciji
---------------------------------------

Prodavnica webshop.rs garantuje da su svi proizvodi, kupljeni na našoj stranici, u skladu sa opisom.
Slike proizvoda na sajtu su ilustrativne prirode i ne moraju uvek odgovarati proizvodu koji je isporučen. 


Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili molimo Vas da nas obavestite o tome kako bismo Vam u što kraćem roku zamenili isti.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014,6/2016 i 44/2018) - dalje: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra prodajom na daljinu.


Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.


Zahtev za odustanak od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: [email protected].


Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca. Trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju kupac vraća.


Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Pre slanja robe kontaktirajte nas na prethodno navedenu email adresu radi instrukcija na koju adresu da pošaljete robu od čije kupovine odustajete. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju.



Obaveštenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate slanjem email-a na adresu [email protected]. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, nas kontaktirate slanjem email-a na adresu [email protected].

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od kog je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe Prodavcu.

Podavac snosi odgovornost za eventualnu nesaobraznost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca da se otklone sve nesaobraznosti bez naknade, na prvom mestu popravkom ili zamenom, a zatim da zahteva odgovarajuće umenjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Svaku popravku ili zamenu Prodavac je obavezan da izvrši u roku od 15 dana odnosno u roku 30 dana (za tehničku robu) od dana prijema reklamacije (ovaj rok može biti produžen u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača) i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.


Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u roku ili ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koji se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Rok od dve godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a popravka je moguća uz izričitu saglasnost potrošača. Po isteku roka od 6 meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.


Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, pisanim putema na adresu [email protected]

Prodavac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.


Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju,  izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnot potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. 

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac reklamaciju potrošača odbije kao neosnovanu, potrošač ima mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Prodavac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova putem tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora.

Link za listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova https://mtt.gov.rs/download/listaa.pdf

Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.